Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar

Friluftskartlegging

Friluftslivskartlegging er eit nasjonalt satsingsområde, og følgjer Miljødirektoratets rettleiar M98-2013.  Ål kommune har gjennomført kartlegging i samarbeid med andre kommunar i Buskerud, og  Buskerud fylkeskommune. 

Prosjektet har gått ut på å kartlegge areal brukt til friluftsliv, og sette ein verdi på desse areala ut frå kor mykje dei blir brukt og kor godt egna dei er til friluftslivaktivitet. Resultatet er eit temakart, som vil vere eit viktig verktøy for å ivareta areal for friluftsliv i kommunen. At det er eit temakart betyr at det er samla kunnskap om friluftslivsbruken, utan at det er eit vern av områda.

Du finn meir informasjon her.

Du kan sende innspel til postmottak@aal.kommune.no, Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.

Her kan du sende elektronisk innspel.

Frist for innspel 23. august.

 

Høyring - Detaljreguleringsplan for Wangen næringsområde på Torpo

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 29.05.2018 å legge Detaljreguleringsplan for Wangen næringsområde på Torpo ut på offentleg ettersyn. Dette med heimel i plan og bygningslova § 12-10.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017008 eller på servicetorget.

Frist for merknader er 1. august 2018. Her kan du sende merknad på planen direkte til Ål kommune.

 

Høyring av revisjonsdokument Uste-Hallingdalsvassdraget
Frist 15.09.2018

 

Barnehage- og skulestruktur i Ål i framtida.

Høyringsdokument framtidig struktur i oppvekst, april 2018.pdf
Høyringsfrist: 26.6.18

Her finn du lenke til spørjeundersøkinga

 

Kunngjeringar

Kunngjering Reguleringsendring Nystølen hyttefelt - Sangefjell

Ål kommune vedtok den 24.05.2018, sak 17/01195-10, delegert vedtak om Reguleringsendring Nystølen hyttefelt – Sangefjell. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Planen inneheld plankart, føresegner og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2018003

 

Kunngjering - Detaljreguleringsplan for I8 og I9 Kleivi næringspark

I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningslova (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 24.05.2018, sak 22/18,
detaljreguleringsplan for I8 og I9 Kleivinæringspark, planid 2017007 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017007

 

Varsel om oppstart av planar