Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar


Høyring - Detaljregulering Bergstølhovda III

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 19.12.2017 å legge  Detaljreguleringsplan Bergstølhovda III ut på offentleg høyring. Dette med heimel i plan og bygningslova § 12-10.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017005.

Frist for merknader er 7. mars 2018. Her kan du sende merknad på planen direkte til Ål kommune.


Kunngjering - Detaljregulering Ål kulturhus

I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningsloven (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 18.01.2018, sak 2/18,
detaljregulering for Ål kulturhus, planid 2017002 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017002

  

Kunngjering Kommunedelplan for Sundreområdet 2017 - 2029

I medhald av plan og bygningsloven § 11-15 vedtok Ål kommunestyre i møte den 21.09.2017, sak 52/17, Kommunedelplan for Sundreområdet. Planen inneheld plankart og føresegner. Planen kan ikkje påklagast. Her finn du link til plandokumenta

 

Kunngjering detaljregulering Skarslia T1, T2 og FT1

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2016005

 

Kunngjering detaljregulering Bergsjø høyfjellsleiligheter

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2016002

 

Kunngjering vedtak detaljregulering for Haga- Torpo

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkiv, planid 2016003.