Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar

Varsel om igangsetting av revidering av lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag i Ål kommune.

Ål kommune varslar med dette oppstart av revidering av lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag vedtatt av Ål kommunestyre 25. august 1988.

Forskriften er heimla i lov av 10. juni 1988 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 bokstav a og b.Formålet med revideringa er å oppdatere forskriften i samband med nye typar motorfartøy og for å kunne regulere bruken av motorfartøy i vassdrag.

Innspel til arbeidet kan sendast skriftleg innan 12. mai 2018.
Her kan du sende innspel til arbeidet direkte til Ål kommune.

Ål kommune
Torget 1
3570 Ål

postmottak@aal.kommune.no

 

Høyring - Utvalde kulturlandskap Leveld - høyringsfrist 1. mai 2018.


Høyring - Detaljregulering tursti Bråta og omegn

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 20.03.2018 å legge Detaljregulering tursti Bråta og omegn ut på offentleg ettersyn. Dette med heimel i plan og bygningslova § 12-10.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017003 eller på servicetorget.

Frist for merknader er 1. mai 2018. Her kan du sende merknad på planen direkte til Ål kommune.

 

Høyring - Reguleringsplan for Gullhagen industriområde

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 20.03.2018 å legge Reguleringsplan for Gullhagen industriområde ut på offentleg ettersyn. Dette med heimel i plan og bygningslova § 12-10.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2013004 eller på servicetorget.

Frist for merknader er 2. mai 2018. Her kan du sende merknad på planen direkte til Ål kommune.

 

Høyring - Detaljregulering for forretningstomt F9 - Ulshagamyrane vest

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 20.03.2018 å legge Detaljregulering for forretningstomt F9 - Ulshagamyrane vest ut på offentleg ettersyn. Dette med heimel i plan og bygningslova § 12-10.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017011 eller på servicetorget.

Frist for merknader er 3. mai 2018. Her kan du sende merknad på planen direkte til Ål kommune.

 

Høyring - Detaljregulering Hago Bustadfelt

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 20.03.2018 å legge Detaljregulering for Hago Bustadfelt ut på offentleg ettersyn. Dette med heimel i plan og bygningslova § 12-10.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017010 eller på servicetorget.

Frist for merknader er 18. mai 2018. Her kan du sende merknad på planen direkte til Ål kommune.

 

Høyring - Detaljregulering Knuststølhovda Vest II - Planprogram

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygnigslova (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 16.11.2017, sak 57/17, oppstart av planarbeid for detaljregulering Knutstølhovda Vest II. Formålet med planarbeidet er å regulere området til fritidsbebyggelse. Planområdet er ikkje i samsvar med kommuneplanen for Ål (planid 2006021) og det er derfor krav om konsekvensutredning etter   § 6 b) i Forskrift om konskevsenutredning av 21.06.2017.

Planprogram for detaljregulering Knutstølhovda Vest II legges ut på offentleg ettersyn. Dette med heimel i Forskrift om konsekvensutredning § 15.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2018001, servicetorget og biblioteket på Ål kulturhus

Frist for merknader er 20. mai 2018. Det bes om at eventuelle merknadar sedes skriftleg til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL eller rannveig.brattegard@asplanviak.no

 

Kunngjeringar


Kunngjering - Detaljregulering F10 Heimdal

I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningslova (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 18.01.2018, sak 3/18,
detaljregulering for forretningstomt F10 Heimdal, planid 2017006 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017006


Kunngjering - Detaljregulering Ål kulturhus

I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningsloven (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 18.01.2018, sak 2/18,
detaljregulering for Ål kulturhus, planid 2017002 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017002

  

Kunngjering Kommunedelplan for Sundreområdet 2017 - 2029

I medhald av plan og bygningsloven § 11-15 vedtok Ål kommunestyre i møte den 21.09.2017, sak 52/17, Kommunedelplan for Sundreområdet. Planen inneheld plankart og føresegner. Planen kan ikkje påklagast. Her finn du link til plandokumenta

 

Kunngjering detaljregulering Skarslia T1, T2 og FT1

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2016005

 

Kunngjering detaljregulering Bergsjø høyfjellsleiligheter

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2016002

 

Kunngjering vedtak detaljregulering for Haga- Torpo

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkiv, planid 2016003.

 

Varsel om oppstart av planar