Ål tannklinikk - Tannhelsetenesta

Illustrasjonsteikning av tann


Den offentlege tannhelsetenesta har hovudkontor på Sundretunet (baksida av Kiwi)
Telefon 3208 1575

Kvar torsdag heldt den til i Ål bu- og behandlingssenter på
tlf 32 08 52 58
 
Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta. Tenesta skal fremje tannhelsa i befolkninga, og i si teneste syte for nødvendig førebygging og behandling. Dei skal spreie opplysning om og auke interessa for kva den einskilde sjølv og allmennheita kan gjere for å fremje god tannhelse.

Den offentlege tannhelsetenesta skal gi eit regelmessig og
oppsøkjande tilbod til:

*Barn og ungdom frå fødsel til og med det året dei fyller 18 år
*Psykisk utviklingshemma i og utafor institusjon
*Eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie
*Ungdom frå 18 år til og med det året dei fyller 20

Opplysningar om timebestilling kan du få ved å vende deg til
kontoret på Sundretunet, eller til tilsette i avdelinga du tilhøyrer.
 
Sist publisert
09.01.2015
Publisert av
Inger Lervåg

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune