Ordføraren si side

Ny kommuneplan!

Me legg no ut på høyring  framlegget til ny tekstdel i kommuneplanen. Den nye planen skal vedtakast i haust og skal gjelde fram til 2026. Dette er den overordna planen for kommunen dei næraste åra og er difor viktig for alle innbyggarar. Planen set opp mål for den framtida me ser for oss, og  konkret  korleis kommunen skal utvikle seg i tida som kjem.

Du kan finne framlegget her på heimesida til kommunen.

Dessutan vert det eit folkemøte 19. august klokka 19-21  i Ål kulturhus der alle som vil, kan kome med innspel og kommentarar. Tidlegare innspel er så langt råd innarbeida i planframlegget , men tida for å kunne påverke planen er ikkje over.
Siste frist har me sett til 1. september. Frå då vert det avsluttande politiske arbeidet gjort ut frå slik planen ligg føre og dei eventuelle endringsframlegga som kjem. Partigruppene vil då vere den aktive parten før endeleg vedtak i kommunestyret.

For at planen skal bli god, treng me engasjerte innbyggjarar som no har høve til å kome med synspunkt på framtida vår her i kommunen.

Ivar Brevik,

ordførar

 

 

Sist publisert
17.06.2014
Publisert av
Ivar Brevik

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune