Ordføraren si side

Grunnlova inn i vår tid.

1814 vert kalla «mirakelåret»i den norske historia. Spranget frå at Noreg var ein del av eineveldet Danmark-Noreg, styrt frå København, til gjennom ein rask prosess å bli eigen stat i union med Sverige er både dramatisk og berande for all framtid.

Dette skjedde i ei periode med raske og banebrytande endringar i Europa.  Men lovvedtaka i  Grunnlova vår frå den tida har ikkje vore statiske opp til vår tid. Likevel har paragraf 100 om ytringsfridomen vore så sentral for framveksten av demokratiet at den har stått som ein bauta utan endringar heilt fram til 2004. Då vart det gjort små språklege endringar. Dette er eit godt døme på at det mest grunnleggjande i eit samfunn står fast og vil gjera det.

Det er gjort endringar i grunnlova opp gjennom tida i pakt med utviklinga og nytt syn på ein del saksområde. Seinast fekk me skiljet mellom staten og kyrkja ved endeleg stortingsvedtak 21. mai 2012. Frå då av er den norske kyrkja sidestilt med andre trussamfunn.

Det spesielle ved eventuelle endringar av grunnlova, er at dei må vedtakast av to storting med val mellom.

I år er det 200 år sidan me fekk den mest grunnleggjande lova for land og demokrati. Dette har vore med og skapt den samfunnsorden me kjenner og som me vil ta vare på.  Nye tankar om kva som Grunnlova skal innehalde vil og koma framover. Eit av dei nyaste framlegga er om vernet av matjord skal inn og forankrast i Grunnlova..

Kanskje klimaendringar og folkeauke gjer denne debatten meir aktuell i tida som kjem?

Noko anna som har fokus nettopp no i jubileumsåret, er at i motsetnad til andre europeiske konstitusjonar uttrykkjer ikkje den norske Grunnlova ved ei føresegn noko om det kommunale sjølvstyret. Mange kommunestyre kring i landet oppmodar i desse dagar om endring på dette gjennom å støtte ulike grunnlovsforslag om å lovfeste lokaldemokratiet. Mellom anna er to noverande stortingsrepresentantar frå Buskerud, Trond Helleland og Per Olaf Lundteigen, med som to ulike forslagsstillarar til ei slik endring.

I marsmøtet slutta Ål kommunestyre seg til dei kommunestyra som ynskjer å tette dette demokratiske holet i Grunnlova. Som siste setning i vedtaket står følgjande: «Vi oppfordrar stortingsrepresentantane på det sterkaste til at det no blir eit nødvendig fleirtal for eit av framlegga.»

Så kan me alle følgje med om dette skjer i jubileumsåret.

Ivar Brevik, ordførar

Sist publisert
04.04.2014
Publisert av
Ivar Brevik

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune