Nye økonomiske utfordringar!

Nye økonomiske utfordringar!

Me har gjennom fleire år no jobba mykje med å få tilpassa økonomien i kommunen til ein situasjonen med større utfordringar og trongare rammer.

Gjennom «Sparekatalog» og ulike tiltak har me sydd saman budsjett som har vore til å leve med for dei aller fleste. No når året 2014 er lagt bak oss med eit resultat som er bra etter slik situasjonen er, så møter me straks  ein ny og svært utfordrande situasjon når det gjeld økonomi.

Kort summert er dette situasjonen:

Kraftinntektene stuper, og der me for 2015 har lagt opp til eit budsjett på om lag 20 millionar, ser resultatet heller ut til å bli ein stad mellom 11 og 12 millionar. Dette er dramatisk då me alt brukar meir enn dette på drift, og det vert ikkje noko att til investeringar. Dette er ein svært uheldig og krevjande situasjon for den samla drifta og investeringane i kommunen.

Vidare sviktar skatteinntektene, og regjeringa er kun innstilt på å kompensere dette med småpengar. For Ål sin del gir revidert statsbudsjett oss litt over 700 tusen ekstra. I den situasjonen me ser framfor oss no kunne dei nesten spart seg dette!

Me har stort trykk på omsorgstenestene og det ser ut til å auke. Dette gir nye utfordringar på driftsbudsjettet utover den auken som er lagt inn.

I sist formannskap 11.mai drøfta  me rapporten for 1. kvartal.
Ordføraren foreslo der at når 2. kvartalsrapport er avlagt, og om ein ikkje då ser ei betring, må me gå til det uvanlege tiltaket å foreta ei vesentleg budsjettjustering midt i året. Dette vil, slik eg les den økonomiske situasjonen, bety drastiske tiltak innan dei fleste budsjettområde.

Så det vert på ny viktig å fokusere på den økonomiske drifta og sjå kva tiltak som må til mot slutten av dette året og vidare framover.

Ivar Brevik,
ordførar

Sist publisert
18.05.2015
Publisert av
Ivar Brevik

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune