Ordføraren si side

Uønskte hendingar og kommunalt ansvar.

Etter lovverket er kommunen forplikta til å kartleggje kva for uønskte hendingar som kan inntreffe, kor stor sjanse det er for ulike hendingar og korleis desse vil kunne påverke kommunen.
Ut frå dette skal kommunane i landet laga ei analyse av risiko- og sårbarheit med ein tilhøyrande beredskapsplan.

I Ål har me gjennomført eit stort arbeid med planverk og praktisk tilpassing slik at me no står langt betre rusta til å møte kritiske situasjonar. Me har avklara ansvarstilhøve og gjort temaet samfunnssikkerheit og beredskap tydlegare for alle involverte.

I februar arrangerte ordføraren beredskapsråd med gledeleg stort frammøte frå lag og organisasjonar i bygda. Dette møtet var eit ledd i å klargjere samarbeidet mellom kommunale, statlege og frivillige organisasjonar i krisesituasjonar. Målet er at det skal haldast eit slikt møte årleg.

Eg har tru på at brei innsats av lokale krefter er svært viktig når ei krise oppstår. Me treng det profesjonelle apparatet, men og alle andre gode krefter i bygda må etter mi meining ta del for å løyse vanskelege og kritiske situasjonar.

Det er difor svært hyggeleg å lese nyleg  vurdering frå fylkesmannen av Ål kommune sitt arbeid på området.

« Ål kommune har de siste to årene jobbet svært godt med samfunnssikkerhet og beredskap og dette gjenspeiles godt i resultatet fra tilsynet. Fylkesmannen ønsker å berømme kommunen og de involverte medarbeiderne  i dette arbeidet og ser på utviklingen i Ål som svært positiv».

Me står difor no betre rusta enn nokon gong til å møte situasjonar me helst ikkje vil oppleve, men det er godt for alle å vite at me har gjort viktige tiltak for å kunne møte dei.

Ivar Brevik,
ordførar

 

 

 

 

 

 

Sist publisert
13.08.2014
Publisert av
Ivar Brevik

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune