Ny Giv!

Ny Giv!

Landbruket har lange og solide tradisjonar i Ål. Her som i mange andre kommunar har talet på bønder gått ned, men produksjonen har halde seg oppe. Med andre ord er produksjonen blitt meir effektiv med auka kapitalinnsats også her i kommunen vår.

Me har « Eit levande Ål for alle» som visjon i den nye Kommuneplanen. Det tyder at det skal vere liv laga for busetting, gode  oppvekstvilkår og allsidig næringsutvikling i alle delar av kommunen.

Når det gjeld landbruket, så har denne næringa fått plass som eit av fem satsingsområde i den strategiske næringsplanen. Det tyder at næringa har sine mål for utviklinga som skal følgjast opp med konkrete tiltak. Kommunen saman med dei ulike aktørane i næringa, har laga eit samarbeidsforum som me kallar «Ny Giv i landbruket i Ål». Her blir felles problemstillingar drøfta, samlingar til fagdagar koordinert og elles tek me opp aktuelle spørsmål som er viktige for landbruket på kort og lang sikt.

Eg har inntrykk av at dette arbeidet som me frå kommunen tok initiativet til for vel eit år sidan, har fungert svært bra. Frammøtet på møtekveldane har vore upåklageleg, og denne måten å møte kvarandre på, har skapt eit godt klima når det gjeld å få fram det positive ved landbruket og dei moglegheitene som ligg der.

Eg ser fram til vidare konstruktivt og utviklande samarbeid for denne viktige næringa her i kommunen.

Ivar Brevik,

ordførar

 

Sist publisert
06.02.2015
Publisert av
Ivar Brevik

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune