Ordføraren si side

Krevjande budsjett nok ein gong!

I desse dagar, frå starten av oktober til budsjettvedtak i desember, vil mykje av det politiske arbeidet dreie seg om å få på plass budsjettet for neste år. Etter budsjettkutt på drifta med om lag 25 millionar dei to siste åra, trudde eg at no var me i mål og kunne drifte vidare på det nivået me har i 2014. Men slik ser det ikkje ut.
Summen av relativt stor auke i løn og pensjon, samt statlege innstrammingar på rammetilskotet, auka finanskostnadar og stadig mindre kraftinntekter skapar  ein økonomisk situasjon me må ta på største alvor.

Me har i dei to siste åra styrka fonda, noko som måtte til for å ha ein økonomisk buffer i høve til store og ikkje pårekna utgifter.
Dette er positivt for å kunne møte nye økonomiske utfordringar me ikkje klart ser i dag. Like så er det positivt at me gjennom nedskjeringane har oppretthalde tenestenivået på dei fleste områda. Tilpassingane av arbeidsstokken er og gjort utan å måtte seie opp folk.

Spørsmålet no er om korleis situasjonen blir vidare. Denne gongen er det mindre å skjere i og tyngre grep må takast.  Formannskapet skal  arbeide seg fram til eit saldert budsjett, men denne gongen vert det harde tak då det ser ut til at me i utgangspunktet er om lag 5,5 millionar i underbalanse på driftsbudsjettet. Dette blir vanskeleg å balansere sidan eg vil at utviklingstankegangen i kommunen ikkje må tapast av syne og tenestetilbodet er og skal vere veldig bra her i Ål.

Så difor blir det no krevjande veker å vere politikar i Ål!

Ivar Brevik,

ordførar

 

 

 

Sist publisert
01.10.2014
Publisert av
Ivar Brevik

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune